Publicaties

Vervanging feestdagen in 2013

Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag in uw onderneming, moet u vervangen. Deze vervangingsdagen moeten in het lopende kalenderjaar vallen. Een inactiviteitsdag is een dag waarop de voltijdse werknemers in uw onderneming niet moeten werken. In de meeste bedrijven is dat de zaterdag.

Hoe legt u de vervangingsdagen vast?

Volgende mogelijkheden kunnen zich voordoen:

 • het paritair comité beslist erover (uitzonderlijk);
 • de ondernemingsraad legt de vervangingsdagen vast;
 • is er geen ondernemingsraad, of neemt die geen beslissing, dan kan u in akkoord met de vakbondsafvaardiging de vervangingsdagen vastleggen;
 • gebeurt dit niet, of is er geen vakbondsafvaardiging, dan kan u samen met de meerderheid van de werknemers een beslissing nemen;
 • is er geen beslissing op deze niveaus, dan wordt de vervangingsdag in individueel akkoord met uw werknemers vastgelegd.

Deze procedure moet ook gevolgd worden wanneer uw werknemers de vervangingsdag vrij mogen opnemen in de vorm van een bijkomende vrije dag. Let er op dat de werknemers deze vervangingsdagen in het lopende kalenderjaar opnemen.

Vóór 15 december 2012 moet u een gedateerd en ondertekend bericht uithangen met de datum van de vervangingsdagen (of met de bepaling dat uw werknemers de vervangingsdagen vrij kunnen opnemen als bijkomende vrije dagen). Een kopie van dit bericht steekt u bij uw arbeidsreglement. Een tweede kopie is voor de sociale inspectie bestemd, te bezorgen binnen acht dagen.

Als u geen vervangingsdagen vastlegd, wordt de feestdag vervangen door de eerstvolgende activiteitdag. Bij een “weekendfeestdag” is dat normaal de maandag daaropvolgend.

De feestdagen in 2013 zijn:

 1. Nieuwjaar: dinsdag 1 januari 2013
 2. Paasmaandag: maandag 1 april 2013
 3. Feest van de Arbeid: woensdag 1 mei 2013
 4. O.L.H. Hemelvaart: donderdag 9 mei 2013
 5. Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2013
 6. Nationale feestdag: zondag 21 juli 2013
 7. O.L.V. Tenhemelopneming: donderdag 15 augustus 2013
 8. Allerheiligen: vrijdag 1 november 2013
 9. Wapenstilstand: maandag 11 november 2013
 10. Kerstmis: woensdag 25 december 2013

U moet in 2013 voor één feestdag (zondag 21 juli 2013) een vervangingsdag vastleggen.