Publicaties

Verdeeltaks stijgt van 1% naar 2,5% vanaf 1 augustus 2012

De Commissie Financiën van het Vlaams Parlement heeft recent het decreet met de verhoging van de verdeeltaks van 1 tot 2,5 procent goedgekeurd. De inwerkingtreding staat gepland voor 1 augustus 2012.

Wat houdt deze verdeeltaks nu in?

De verdeeltaks is een belasting uit het wetboek registratierechten die verschuldigd is bij het uit onverdeeldheid treden van een onroerend goed. Bijvoorbeeld in het kader van een echtscheiding of tussen erfgenamen bij de verdeling van de onroerende goederen uit een nalatenschap.

Een onverdeeldheid ontstaat immer als meerdere personen samen eigenaar worden van een bepaald goed, bijvoorbeeld van een woning of een spaarrekening. Tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker bestaat geen onverdeeldheid. Een koppel dat wettelijk of feitelijk samenwoont of gehuwd is met scheiding van goederen en samen een woning aankoopt, bezit die woning in onverdeeldheid.

Niemand kan verplicht worden om in een onverdeeldheid te blijven. Uit een onverdeeldheid treden kostte voorheen 1 procent op de waarde van de volledige onverdeeldheid. Nu wordt dit tarief dus opgetrokken tot 2,5 procent.

Voor scheidende koppels komt er, om sociale redenen, een vrijstelling op de eerste schijf van 50.000 euro (waarde van de woning), verhoogd met 20.000 euro per kind. De vrijstelling geldt enkel voor gehuwden en wettelijk samenwonende koppels die uit elkaar gaan. Wettelijk samenwonende koppels moeten wel minstens een jaar hebben samengewoond. Feitelijk samenwonenden vallen uit de boot, zowel voor de vrijstelling van 50.000 euro als voor de verhoging van 20.000 euro per kind.

De taks treedt dan in werking op de eerste dag van de maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Aangezien die publicatie naar verwachting in juli gebeurt (na de goekdeuring door de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement), zal de hogere taks van kracht worden vanaf 1 augustus 2012.