Publicaties

Uitbreiding systeem win-winlening

Einde 2010 keurde de Vlaamse Regering de nieuwe regeling betreffende de win-winlening goed. Wat is er nu veranderd voor de praktijk?

Voor een algemene uiteenzetting van het systeem van de Win-winlening verwijs ik naar een ander artikel op onze website: de Winwinlening.

Gewijzigde bepalingen

  • niet langer voorbehouden voor starters (niet meer dan 3 jaar ingeschreven in de KBO). Voortaan kan elke in Vlaanderen gevestigde ondernemer of vennootschap hiervan gebruik maken;
  • voortaan is het mogelijk maximaal 100.000 EUR te ontlenen. Wel blijft de grens van 50.000 EUR per kredietgever behouden;
  • de ontlener kan de win-winlening periodiek terugbetalen. Vroeger diende het volledige geleende bedrag integraal op de eindvervaldag (dus na 8 jaar) terugbetaald te worden. Nu is het ook mogelijk om periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) terugbetalingen te verrichten.

Beperkingen

U mag zelf geen win-winlening aan uw eigen vennootschap toestaan. Ook uw (gehuwde of wettelijk samenwonende) partner of uw inwonende kinderen mogen dit niet.

Voordelen

  • maximaal intresttarief van 3,75 procent netto (na aftrek van 15 procent roerende voorheffing, dus een bruto intrest van 4,41 procent);
  • jaarlijkse belastingvermindering voor de kredietgever van 2,5 procent van het gemiddelde uitstaande bedrag.