Publicaties

Themaverlof: versoepeling van de bestaande regels voor een zwaar ziek gehospitaliseerd kind

Tijdens of vlak na de hospitalisatie van een zwaar ziek kind, kan een werknemer vanaf 1 november 2012 een week voltijds themaverlof opnemen. Dit verlof kan aansluitend nog met één week verlengd worden.

Deze speciale regeling wijkt dus af van het principe dat zulk verlof normaal per periode van minimum 1 maand en maximum 3 maand moet worden opgenomen.

Als het kind toch langer dan twee weken in het ziekenhuis moet blijven, zal de werknemer toch beroep moeten doen op het themaverlof voor een periode van minimum een maand. In dit geval mogen de reeds opgenomen twee weken wel in mindering gebracht worden van de minimumperiode van 1 maand.

Deze soepelere regeling is voor:

  • de werknemer die ouder is van het zwaar zieke kind en ermee samenwoont;
  • of de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

Wanneer bovenstaande werknemers geen gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid, kunnen ook de volgende werknemers zich op die mogelijkheid beroepen:

  • de werknemer die ouder is van het zwaar zieke kind en er niet mee samenwoont;
  • een familielid van het zwaar zieke kind tot de tweede graad (wanneer voornoemde werknemer in de onmogelijkheid verkeert dit verlof op te nemen).

Het normale thematische verlof kan in bepaalde gevallen worden geweigerd of uitgesteld. Wanneer de werknemer echter gebruik maakt van de speciale soepelere regeling, kan de werkgever dit niet weigeren of uitstellen.

Werknemers die gebruik willen maken van deze soepele regeling moeten hiervoor een bepaalde procedure volgen:

  • Volgens de algemene regel moet de werknemer dit themaverlof minstens 7 dagen vóór de gewenste ingangsdatum schriftelijk aanvragen, tenzij de partijen schriftelijk een andere termijn overeenkomen. Wanneer de werknemer gebruik maakt van de soepele regeling kan hij afwijken van deze termijn. In dat geval bezorgt de werknemer aan zijn werkgever zo vlug mogelijk een attest van de behandelend geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit het onvoorzienbare karakter van de hospitalisatie blijkt. Deze mogelijkheid geldt ook ingeval het verlof verlengd wordt met 1 week;
  • De werknemer dit schriftelijk aan de werkgever meedelen. Hierin moet de werknemer vermelden gedurende welke periode hij zijn arbeidsovereenkomst schorst of zijn prestaties vermindert. Hij moet er het attest van de behandelend geneesheer bijvoegen en het attest van het betrokken ziekenhuis.