Publicaties

Procedure van vereffening van vennootschap gewijzigd

 

De Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, is op 7 mei 2012 verschenen in het Belgisch Staatsblad. Haar wijzigingen zijn in werking getreden per 17 mei 2012. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Benoeming vereffenaar(s)

Het nieuwe artikel 184, § 2 W.Venn. bepaalt:

“Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaatvereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.”

Met deze wetswijziging wordt de praktijkoplossing van benoeming van alternatieve vereffenaar(s) in een wettelijk kader gegoten. Immers, wanneer de (eerst)benoemde vereffenaar niet wordt bevestigd door de rechtbank, dient, bij gebrek aan alternatieve vereffenaar in het vereffeningsbesluit, opnieuw een algemene vergadering gehouden te worden om een nieuwe vereffenaar te benoemen, of liep men het risico dat de rechtbank zelf een vereffenaar (meestal een advocaat) aanduidde. Dit kan nu opgevangen door in het vereffeningsbesluit meerdere (alternatieve) vereffenaars te benoemen.

Eenzijdig verzoekschrift bevestiging vereffenaar

Het nieuwe artikel 184, § 2 bepaalt:

“De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar( s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker toegekend of vereist na een heropening van de debatten. Bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.”

In een Comm.V , V.O.F. en CVOA is voor de beslissing tot ontbinding geen tussenkomst van een notaris vereist en zal het meestal de vereffenaar zelf zijn die een verzoekschrift moet indienen.

Bij te voegen stukken bij het verzoekschrift

Hier bestaat geen nominatieve lijst, en de ene rechtbank zal veeleisender zijn dan de andere. Best kan u zich informeren bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Een lijst ten titel van voorbeeld van voor te leggen stukken bij het verzoekschrift:

  • staat van actief en passief, niet ouder dan drie maand (opgesteld conform art. 181 § 1 tweede lid W.Venn.);
  • kopie van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan (conform art. 181 § 1 eerste lid W.Venn.);
  • kopie van het verslag opgesteld door de commissaris, of bij ontstentenis door een bedrijfsrevisor of een externe accountant (opgesteld conform art. 181 § 1 derde lid W.Venn.);
  • desgevallend door de notaris voor eensluidend verklaarde kopie van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering waaruit blijkt dat tot de ontbinding van de vennootschap werd besloten en houdende de benoeming van de vereffenaar (eventueel met bijlagen, zoals volmachten aandeelhouders); ■ bewijs van goed gedrag en zeden van de vereffenaar;
  • verklaring op eer ondertekend door de vereffenaar waarin deze verklaart nooit in staat van faillissement te zijn verklaard en nooit enige veroordeling opgelopen te hebben die voorkomt in het lijstje van de uitsluitinggronden zoals bedoeld in artikel 184 § 1 W.Venn.;
  • gedetailleerde lijst, ondertekend door de vereffenaar en met in bijlage een kopie van de nodige stavingstukken, van de handelingen die de vereffenaar reeds heeft gesteld tussen de dag van zijn benoeming en de indiening van het verzoekschrift uit hoofde van artikel 184 § 1 W.Venn.;
  • eenzijdig verzoekschrift strekkende tot bevestiging/homologatie van de benoeming van de vereffenaar, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel, in dubbel exemplaar op te sturen of neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel waar de maatschappelijke zetel is gevestigd, vergezeld van 52 euro rolrecht of te storten op rekening van de rechtbank.

Ontbinding en vereffening in één akte

De mogelijkheid om de vennootschap te ontbind en de vereffening te sluiten in één akte, wordt ingeschreven in het Wetboek.
Artikel 184, § 5 bepaalt:
“Onverminderd artikel 181, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de volgende voorwaarden:
1° er is geen vereffenaar aangeduid;
2° er zijn geen passiva luidens de staat van activa en passiva als bedoeld in artikel 181;
3° alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.
De terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.”

Deze vereffening in één akte was vroeger "common practice", maar was onder de vorige wetgeving niet meer mogelijk.

De rechtsleer wijst evenwel op de moeilijkheden (geen schulden meer aanwezig in de vennootschap) en de gevaren (de facto vereffening van de vennootschap door het bestuursorgaan zonder dat de aandeelhouders ingelicht zijn en dit goedgekeurd hebben).