Publicaties

Overdracht van aandelen binnen een VOF en de aansprakelijkheid als vennoot

Bij een VOF (vennootschap onder firma) zijn de vennoten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen die namens de vennootschap zijn aangegaan, zelfs al heeft een enkele vennoot getekend. Een VOF veronderstelt dat iedere vennoot zich met heel zijn vermogen verbindt tot betaling van schulden van de vennootschap.

Aandeelhouders van een VOF die hun aandelen willen overdragen moeten zich bewust zijn van de formalistische zorg die moet worden besteed aan het bekendmaken van de overdracht. Het negeren van de formele bekendmakingsregels inzake de aandelenoverdracht maakt anders geen einde aan hun hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wanneer de statuten het toelaten en mits het respecteren van eventuele specifieke statutaire bepalingen (denk hierbij aan verkoop- of goedkeuringsclausules) kunnen aandelen van een VOF worden overgedragen. Mits inachtneming van de vormen van het burgerlijk recht is één van de gevolgen van de overdrachtsovereenkomst het ophouden van de aansprakelijkheid van de overdrager voor de maatschappelijke schulden van de vennootschap. Het Wetboek Vennootschappen bepaalt echter uitdrukkelijk dat de overdracht geen gevolg kan hebben voor de verbintenissen die voor de openbaarmaking van de overdracht zijn aangegaan (art. 209 W.Venn.)

In de eerste plaats is de overdracht slechts tegenwerpelijk aan de VOF indien zij ter kennis wordt gebracht aan de vennootschap of indien zij door deze wordt erkend (art. 1690 B.W.). Opdat de overdracht vervolgens verdere gevolgen zou ressorteren voor de verbintenissen moet zij openbaar worden gemaakt. Het al dan niet ingeschreven zijn van de aandelenoverdracht in een register van aandelen speelt geen enkele rol bij de beoordeling van de tegenwerpelijkheid aan derden. Dit betekent dat de overdracht van aandelen (aan een medevennoot of een derde) slechts aan derden kan worden tegengeworpen vanaf de dag dat zij bij uittreksel of in de vorm van een mededeling is bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (art. 76 W.Venn.). Het Wetboek Vennootschappen voorziet wel in de tegenwerpelijkheid wanneer wordt aangetoond dat de derde voorafgaand aan dergelijke bekendmaking kennis droeg van de overdracht.

Conclusie: een niet openbaar gemaakte overdracht van deelneming in een VOF heeft geen gevolgen voor de verbintenissen die door de VOF werden aangegaan en maakt geenszins een einde aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overdragers.