Publicaties

Nieuwe bepalingen in het vennootschapsrecht vanaf 2012

De wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van (beurs)genoteerde vennootschappen zal op 1 januari 2012 in werking treden. Deze wet voorziet echter ook in een aantal bepalingen die verplicht dan wel facultatief dienen te worden toegepast door niet-genoteerde vennootschappen. Een overzicht hiervan.

Revisorale controle op de jaarrekening

Vanaf 2012 dient het bestuursorgaan de commissaris van de vennootschap de nodige stukken voor diens opdracht voortaan minstens één maand voor de geplande datum van de algemene vergadering te bezorgen.

Deelname op afstand aan de algemene vergadering

Voortaan kunnen de aandeelhouders vanop afstand, via een electronisch communicatiemiddel, aan de algemene vergadering deelnemen. De virtuele aanwezigheid wordt hiermee gelijkgesteld aan de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders: aandeelhouders die vanop afstand deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats van de algemene vergadering, net zoals de fysiek effectief aanwezige aandeelhouders.

De vennootschap dient evenwel in staat te zijn de hoedanigheid en identiteit van deze aandeelhouders te controleren aan de hand van het gebruikte communicatiemiddel. De vennootschappen worden verzocht zelf een procedure uit te werken voor deze deelname op afstand aan de algemene vergadering.

Dit geldt enkel voor aandeelhouders, niet voor het bureau van de vergadering, het bestuursorgaan, de eventuele commissarissen: deze personen dienen effectief fysiek aanwezig te zijn opdat de vergadering kan doorgaan.

Deze mogelijkheid dient expliciet in de statuten van de vennootschap voorzien te worden vooraleer dit doorgang kan vinden.

Het voorafgaandelijk vraagrecht

Het bestaande vraagrecht in hoofde van de aandeelhouders wordt uitgebreid in die zin dat de aandeelhouders voortaan ook de mogelijkheid zullen hebben hun vragen reeds vóór de algemene vergadering schriftelijk over te maken aan het bestuursorgaan.

Deelname algemene vergadering bij volmacht

Het nieuwe artikel 547 van het Wetboek van Vennootschappen voorziet voortaan in een uitgebreide regeling voor deelname aan de algemene vergadering bij volmacht.

Stemming voorafgaand aan de algemene vergadering

Vanaf 2012 zullen aandeelhouders de mogelijkheid kunnen hebben voorafgaandelijk aan de algemene vergadering reeds hun stem uit te brengen. Dit kan zowel gebeuren per brief of via electronische weg (denk bijvoorbeeld aan een beveiligde webpagina).

Ook hier dient de vennootschap in de controle te voorzien op de hoedanigheid en identiteit van de stemmende aandeelhouder.

Deze mogelijkheid dient wel expliciet opgenomen te worden in de statuten vooraleer hiervan gebruik kan gemaakt worden.