Publicaties

Kunst en de fiscale afhandeling ervan

De beroepsmatige aankoop van kunst (buiten het geval van een handelaar in kunst of galerij) is een verrichting die in de ogen van e fiscus moeilijk begrijpbaar is. Hij zal daarom in principe de aftrek ervan niet toestaan. De regels even op een rijtje voor u.

Kunstwerken die door een onderneming worden aangekocht, worden in het kader van de btw-wetgeving niet als bedrijfsmiddelen beschouwd. Zij worden als een uitgave aanzien die in principe niet beroepsmatig is. Dit heeft tot gevolg dat de btw op de aankoop van kunstwerken niet aftrekbaar is.

Logischerwijze zal de eventuele latere verkoop van datzelfde kunstwerk vrijgesteld zijn van BTW. Ingeval u daarentegen de kunstwerken zou huren en u toch het beroepskarakter ervan kan aantonen, dan is de BTW op de betaalde huurgelden wel aftrekbaar. U zal in ieder geval voldoende creativiteit aan de dag moeten leggen en het betreft veelal een feitenkwestie.

Mogelijke argumenten zijn dat uw cliënteel dit van u verwacht, dat u een zeker imago in stand moet zien te houden,… .

Op het vlak van inkomstenbelastingen wordt een onderscheid gemaakt tussen kunstwerken die al dan niet in een bedrijfsgebouw zijn ingewerkt. Beeldhouwwerken en andere kunstwerken die uitgevoerd worden door in België wonende kunstenaars en ingewerkt worden in nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mogen als volgt worden afgeschreven: de aanschaffingswaarde van deze kunstwerken mag in éénmaal of meerdere malen worden afgeschreven ten belope van 2% van de aanschaffingswaarde van het gebouw waarin ze zijn ingewerkt. Het eventuele excedent dient evenwel volgens hetzelfde afschrijvingsritme als het gebouw zelf te worden afgeschreven. Kunstwerken die daarentegen in bestaande bedrijfsgebouwen worden ingewerkt, dienen volgens hetzelfde ritme als het bedrijfsgebouw te worden afgeschreven.

Tot slot mogen losstaande kunstwerken (zoals schilderijen, beelden,…) boekhoudkundig worden afgeschreven, fiscaal zullen deze afschrijvingen in principe niet aftrekbaar zijn. De fiscus is immers van oordeel dat kunst niet in waarde afneemt naarmate het ouder wordt. Opdat een afschrijving fiscaal aftrekbaar is, is vereist dat er zich enige waardevermindering voordoet. Ingeval u kan aantonen dat de kunstwerken effectief een waardevermindering hebben ondergaan, zal deze afschrijving aldus aftrekbaar zijn. Zo oordeelden ook reeds een aantal rechtbanken. De rechtbank van Luik is van oordeel dat op een kunstwerk geen afschrijvingen mogelijk zijn, maar wel een waardevermindering. Fiscaal zal deze waardevermindering aftrekbaar zijn ingeval u het bewijs kan leveren dat er daadwerkelijk een vermindering in waarde heeft plaatsgehad.