Publicaties

Klein verlet voor de Plechtige communie of 1ste communie?

Een werknemer heeft het recht om met behoud van het loon bij een aantal omstandigheden, van het werk afwezig te blijven. Deze korte periodes van afwezigheid worden "klein verlet", of "kort verzuim" genoemd. Ze kunnen worden gebruikt bij sommige familiale gebeurtenissen, zoals een huwelijk of een overlijden, of om bepaalde burgerlijke verplichtingen te vervullen.

Om recht te hebben op klein verlet moeten vier voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • Het moet gaan over een gebeurtenis die recht geeft op klein verlet;
  • De werknemer zou normaal gezien gewerkt hebben;
  • De werknemer moet de werkgever zo snel mogelijk verwittigen;
  • De afwezigheidsdagen moeten gebruikt worden voor het doel waarvoor ze werden toegestaan.

De gebeurtenissen die recht geven op klein verlet, de lengte van de afwezigheid en de periode waarin ze mag worden opgenomen worden vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 augustus 1963. Enkele bepalende regels:

1. Het betreft hier evenwel een residuaire regeling.

In verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten op sectoraal vlak of op ondernemingsvlak kunnen gunstigere regelingen worden vastgelegd. Zo kan het kort verzuim ook worden toegekend voor andere, niet wettelijk bepaalde oorzaken: bijvoorbeeld voor een verhuizing, om getuige te zijn bij een huwelijk,… etc.

Het is ook mogelijk dat in de individuele arbeidsovereenkomst met de werkgever een gunstiger regeling werd overeengekomen.

2. Voor welke feest?

Voor de Plechtige communie van een kind van de werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e) heeft de werknemer het recht afwezig te zijn met behoud van loon op de dag van de plechtigheid. Wanneer de plechtigheid samenvalt met een zondag, feestdag, of gewone inactiviteitsdag mag de werknemer afwezig blijven op de gewone activiteitsdag die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgaat of erop volgt. Deze regels zijn eveneens van toepassing indien het kind deelneemt aan het feest van de vrijzinnige jeugd.

In sommige sectoren zijn er afwijkingen en wordt dit kort verzuim niet langer beperkt tot de dag zelf maar wordt de mogelijkheid geboden om deze dag vrij vast te stellen in de week voor of na de gebeurtenis.

3. Voor welk kind?

Het recht op afwezigheid geldt voor het kind van de werknemer, zijn erkend of geadopteerd kind en voor kinderen van de persoon met wie hij wettelijk samenwoont. In geval van een tweeling of drieling die op dezelfde dag hun Plechtige communie doen blijft het klein verlet beperkt tot 1 dag.

Opmerking: de deeltijdse werknemers hebben het recht om met behoud van loon afwezig te blijven enkel voor de dagen en perioden die samenvallen met dagen en perioden waarop zij normaal zouden gewerkt hebben. Zij mogen de afwezigheidsdagen kiezen in dezelfde beperkingen als de voltijdse werknemers.

4. Quid 1ste Communie?

Het KB van 28 augustus 1963 geeft een limitatieve opsomming van de gebeurtenissen of verplichtingen waarbij de werknemer afwezig mag zijn. Het feest voor de 1ste Communie is hier niet opgenomen en geeft dus in principe geen recht op klein verlet tenzij op sectoraal of ondernemingsniveau of in een individuele overeenkomst dit werd voorzien.