Publicaties

Interne pensioenbelofte en aangifteverplichting bij Sigedis (DB2P databank) voor 31 december 2014 (update: uitgesteld tot 30 juni 2015)

Momenteel kunnen zelfstandige bedrijfsleiders via hun vennootschap hun wettelijk pensioen aanvullen met extralegale pensioenen. Klassiek gebeurt dit via het afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij van een groepsverzekering (bij meerdere bedrijfsleiders in eenzelfde "groep") of een individuele pensioentoezegging (hierna IPT-verzekering genoemd). Tot het jaar 2011 bestond echter nog een andere mogelijkheid, met name binnen de schoot van de vennootschap konden bedrijfsleiders hun aanvullend pensioen ook opbouwen middels de zogenaamde interne pensioenbelofte. Nadien mocht deze behouden blijven op de balans van de vennootschap, maar mocht zij niet verder uitgebouwd worden, noch met extra voorzieningen, noch met enige andere oprenting.

Deze interne pensioenbeloftes en bedragen dienen uiterlijk 30 juni 2015 aangegeven te worden in een specifieke databank van de overheid, met name de Sigedis of DB2P databank. Enkele woorden uitleg bij deze verplichting die toch wel uw aandacht verdient.

Interne pensioenbelofte

Een interne pensioenbelofte hield in dat de vennootschap zelf instond voor de uitvoering van de pensioenovereenkomst die zij afsloot met haar zelfstandige bedrijfsleider. De overeenkomst hield in feite in dat de vennootschap de bedrijfsleider beloofde om bij zijn of haar pensionering een bepaald aanvullend pensioen uit te keren. De vennootschap legde in haar boekhouding hiervoor jaarlijks voorzieningen aan (gebaseerd op een actuariële tabel) die in de regel fiscaal aftrekbaar waren.

Deze vorm van pensioentoezegging was interessant voor de vennootschap om meerdere redenen:

  • Er was geen onmiddellijke betaling van gelden noodzakelijk. Er was immers geen te betalen premie, enkel de boeking van voorzieningen. Later, op de pensioenleeftijd, diende wel de nodige gelden voorzien te worden om in de uitbetaling te voorzien.
  • Niettgenstaande er geen cash de vennootschap verliet, waren de geboekte voorzieningen wel aftrekbaar als beroepskost, en gaven zij aanleiding tot een een jaarlijkse besparing in de vennootschapsbelasting.

De wetgever heeft deze techniek afgeschaft met ingang vanaf 1 januari 2012. Zoals gezegd, mogen bestaande pensioenbeloften blijven bestaan, maar de vennootschap mag de per 31 december 2011 opgebouwde voorzieningen niet meer verder aanvullen met nieuwe voorzieningen.

Aangifte bij Sigedis uiterlijk op 30 juni 2015

Een andere verplichting die de wetgever invoegde, was de invoering van een databank waarin alle tweedepijlerpensioenen zouden opgenomen worden. Dus niet alleen de interne pensioenbeloftes, maar ook de groepsverzekeringen en IPT-verzkeringen. En dat niet alleen voor de zelfstandige bedrijfsleiders, maar voor alle werknemers. Deze databank heeft ondertussen uitvoering gekregen.

De vermelde interne pensioenbeloften moeten uiterlijk op 31 december 2014 worden aangeven bij deze pensioendatabank bij Sigedis (D2PB). Welke pensioenbeloftes dienen nog gemeld te worden? Wel, de interne pensioenbeloften die op 31 december 2012 nog niet uitgekeerd waren aan de begunstigde, of geëxternaliseerd werden aan een verzekeringsmaatschappij (binnen een IPT-verzekering bijvoorbeeld) of in de boekhouding teruggenomen waren.

Aangifteplichtige?

De vennootschap zelf is verantwoordelijk voor de aangifte. Zij kan de aangifte zelf indienen of laten indienen door een externe vertegenwoordiger (het sociaal secretariaat of een accountant bijvoorbeeld). De aangifte dient electronisch te gebeuren via de website van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be).

Sancties bij een niet-aangifte?

Een niet-aangifte kan zware fiscale gevolgen hebben. De uitkering van de pensioenbelofte bij de pensionering van de bedrijfsleider zal fiscaal niet aftrekbaar zijn in hoofde van de vennootschap, waardoor de vennootschap belastingen zal dienen te betalen op deze uitgave, waarop de bedrijfsleider zelf reeds de normale verschuldigde personenbelasting van 16,5% zal verschuldigd zijn.

Praktisch

Konsilanto zal voor haar cliënten de aangifteplicht op zich nemen, en de Sigedis databank van de nodige informatie voorzien. Hiervoor zullen wij contact met u opnemen om ons te mandateren deze aangifte in orde te brengen.

Niet-cliënten met een interne pensioenbelofte kunnen ook op ons kantoor terecht om de aangifte te laten verzorgen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Johan Jacobs.