Publicaties

Het voordeel van alle aard inzake gratis gebruik personenwagen - regeling vanaf 2012

De krachtlijnen van de nieuwe regeling kunnen als volgt samengevat worden:

Algemeen principe

In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (verder "W.I.B. 1992") zijn de voordelen van alle aard, die iemand verkrijgt uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheden, belastbare beroepsinkomsten.

Dit betekent dat wanneer een persoon een bedrijfswagen ter beschikking krijgt in het kader van zijn beroepswerkzaamheid en die wagen eveneens gebruikt voor persoonlijke doeleinden, dit aanleiding geeft tot een belastbaar voordeel van alle aard in zijn hoofde.

Berekening VAA: nieuwe formule

De nieuwe regeling voor bedrijfswagens werd ingevoegd door artikel 39 van de Wet van 28 december 2011 en, op haar beurt, gewijzigd door artikel 143 van de programmawet van 29 maart 2012.

Vanaf 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor het privégebruik van een bedrijfswagen berekend door toepassing van een CO2-percentage op zes zevenden van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen. Tevens wordt rekening gehouden met de ouderdom van de wagen.

Met het aantal afgelegde kilometers, zoals de regeling was in de voorgaande jaren, wordt voortaan geen rekening meer gehouden.

De formule ziet er vandaag dus als volgt uit: cataloguswaarde x CO2-percentage x 6/7 x ouderdomspercentage

Cataloguswaarde

Onder de cataloguswaarde wordt verstaan de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde BTW, zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, enz.

Er wordt dus niet verwezen naar de gefactureerde waarde!

Ouderdom van de wagen

De cataloguswaarde wordt vermenigvuldigd met een percentage om rekening te houden met de periode, die is verstreken vanaf de eerste inschrijving van het voertuig.

Dit percentage bedraagt 6% per volledige periode van 12 maanden die verstreken is sinds de eerste inschrijving van het voertuig, met een maximum van 30 procent.

Een begonnen maand wordt voor een volle maand geteld.

CO2-basispercentage

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5% voor een referentie-CO2-uitstoot van 115 g/km voor benzinewagens en 95 g/km voor dieselwagens. Deze referentie-CO2-uitstoot zal jaarlijks worden vastgesteld bij koninklijk besluit.

Wanneer de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen hoger of lager ligt dan de voormelde referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage van 5,5% verhoogd of verlaagd met 0,1% per g/km CO2-uitstoot. Het gehanteerde percentage bedraagt minimum 4% en maximum 18%.

De bedrijfswagens waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn met betrekking tot de CO2-uitstoot worden gelijkgesteld met wagens met een CO2-uitstoot van 205 g/km (benzinewagens) of 195 g/km (dieselwagens).

Het voordeel van alle aard voor het privégebruik van bedrijfswagens met een CO2-uitstoot van 0 gr/km, zoals elektrische wagens, zal worden berekend met toepassing van het hierboven vermelde minimumpercentage van 4%.

Hybride wagens (dit zijn wagens die een beroep doen op verschillende afzonderlijke energiebronnen om zich te verplaatsen) worden, in functie van de brandstof (benzine of diesel) die naast elektriciteit wordt gebruikt, ofwel als benzinewagens, ofwel als dieselwagens beschouwd voor de berekening van het voordeel van alle aard.

Berekening in functie van aantal kalenderdagen

In tegenstelling vroeger, lijkt de fiscale Administratie van oordeel dat het toegestane voordeel per kalenderdag moet worden berekend en niet langer per maand. er dinet dus gerekend te worden met het effectief aantal dagen per maand.

Berekeningsformules

Schematisch voorgesteld kunnen volgende formules worden gebruikt voor de berekening van het voordeel van alle aard:

Voor dieselwagens [cataloguswaarde x ([(CO2 - 95) x 0,1] + 5,5)/100] x 6/7 x ouderdomspercentage / 365

Voor benzinewagens [cataloguswaarde x ([(CO2 - 115) x 0,1] + 5,5)/100] x 6/7 x ouderdomspercentage / 365

Minimumbedrag voordeel van alle aard

Het belastbaar voordeel mag nooit lager zijn dan 1.200 euro per jaar (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2013).

Eigen bijdrage betaald door gebruiker

Wanneer de genieter een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik van de bedrijfswagen, mag deze bijdrage in mindering worden gebracht van het volgens de hierboven vermelde regels berekende voordeel van alle aard.

FAQ

Een lijst met Frequently Asked Questions omtrent deze wijzigingen is terug te vinden op de website van het Ministerie van Financiën.