Publicaties

Halftijds werken om medische redenen: een recht voor de werknemer?

Na enkele maanden afwezigheid wegens ziekte, wil een werknemer terug het werk hervatten. Omdat hij zich nog niet volledig fit voelt en het werkritme terug gewoon wil worden, vraagt de medewerker of hij voorlopig deeltijds aan de slag mag gaan.

U bent als werkgever niet verplicht om het verzoek tot halftijdse tewerkstelling om medische redenen te aanvaarden. Indien u weigert, blijft de arbeidsovereenkomst van de werknemer opgeschort totdat deze opnieuw volledig in staat is om het werk te hervatten. In dit geval deelt de werkgever aan de werknemer mee dat hij geen aangepast werk heeft.

Voorwaarden voor een halftijdse tewerkstelling om medische redenen:

1. Volledige arbeidsongeschiktheid

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, heeft geen recht op gewaarborgd loon van de werkgever. Hij heeft dus evenmin recht op uitkeringen van het ziekenfonds. Hij moet immers volledig arbeidsongeschikt zijn.

2. Toestemming van de geneesheer van het ziekenfonds

De werknemer moet van tevoren een aanvraag indienen bij het ziekenfonds. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds kan deze toestemming slechts geven op voorwaarde dat:

  • de activiteiten daadwerkelijk en volledig onderbroken werden;
  • de werknemer, medisch gesproken, minstens 50% ongeschikt blijft;
  • de werkhervatting verenigbaar is met de ziekte.

De werknemer ontvangt een schriftelijke toestemming met vermelding van de aard, de werkduur en de voorwaarden voor de uitoefening van de beroepsactiviteit. Indien het werk gedeeltelijk hervat wordt zonder toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, heeft dit negatieve gevolgen voor de ziekte-uitkeringen.

Akkoord voor deeltijdse tewerkstelling

Wanneer de werkgever akkoord gaat met de werkhervatting blijft de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst bestaan, maar wordt ze eenvoudigweg tijdelijk uitgevoerd volgens gewijzigde voorwaarden. De werkgever en de werknemer kunnen de gewijzigde arbeidsvoorwaarden vastleggen in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst, in overeenstemming met de voorschriften van de adviserend geneesheer.

De werkgever betaalt slechts loon aan de werknemer in overeenstemming met de verminderde arbeidsprestaties.

Wanneer de werknemer de toestemming van de adviserend geneesheer heeft om het werk te hervatten, krijgt hij nog ziekte-uitkeringen voor de niet gepresteerde arbeidstijd. De werknemer die het werk hervat zonder toestemming van de adviserend geneesheer wordt verondersteld zich nog steeds in een situatie van arbeidsongeschiktheid te bevinden, en heeft dus geen recht op vergoedingen voor de periode waarin hij zonder toestemming het werk heeft hervat: het ziekenfonds zal geen vergoeding betalen en zal zelfs de onterecht toegekende bedragen terugeisen.

Als de werknemer hervalt

De werkgever is niet meer verplicht een gewaarborgd loon te betalen aan de werknemer die het werk gedeeltelijk hervat tijdens de periode die nog gedekt wordt door het gewaarborgd loon (want de werkgever is slechts verplicht een gewaarborgd loon te betalen in geval van volledige arbeidsongeschiktheid). Het ziekenfonds zal evenmin tussenkomen. Daarom wordt het afgeraden om het werk gedeeltelijk te hervatten in de dertig kalenderdagen na de ziekte.

Wanneer een werknemer het werk gedeeltelijk hervat na het verstrijken van de periode van het gewaarborgd loon én indien hij tijdens deze periode van gedeeltelijke werkhervatting opnieuw volledig arbeidsongeschikt wordt, is er niet opnieuw een gewaarborgd loon verschuldigd. In dat geval zal het RIZIV onmiddellijk tussenkomen. De uitkeringen worden berekend op basis van het oorspronkelijke voltijds loon.

Wat als de werkgever de werknemer wil ontslaan?

De opzegtermijn, die berekend wordt op basis van het voltijds loon, blijft tijdens de periode van deeltijdse tewerkstelling lopen.

Wanneer een opzeggingsvergoeding betaald moet worden, dient voor de berekening van deze vergoeding het gebruikelijke voltijdse loon in aanmerking genomen te worden, zonder rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden van deze tewerkstelling. Tijdens de periode die gedekt wordt door de opzeggingsvergoeding heeft de betrokkene geen recht op een vergoeding van het ziekenfonds.