Publicaties

Gespreide belasting meerwaarden: herbelegging in EER (wet - 18/11/2011)

Artikel 47, §2 WIB 92 maakt de gespreide belasting op meerwaarden afhankelijk van de voorwaarde dat de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde wordt belegd in vaste activa die in België voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Deze strikte voorwaarde (belegging in activa gelegen in België) is volgens de Europese Commissie een inbreuk uitmaakt op de vrijheid van vestiging, het vrij verkeer van kapitaal en het vrij verrichten van diensten. De Belgische wetgever heeft aan deze verzuchting tegemoet gekomen door een wetswijziging (wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen), dewelke vermeld artikel 47 in die zin aanpast dat vanaf het aanslagjaar 2012 de herbelegging tevens kan gebeuren in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die voor de beroepsactiviteit worden gebruikt, zowel in alle andere lidstaten van de Europese Economisch Ruimte als in België.

Deze wijziging is van toepassing op de meerwaarden die zijn gerealiseerd vanaf het belastbare tijdperk dat aan aanslagjaar 2012 verbonden is.