Publicaties

Geschenken en geschenkencheques bij Sinterklaas, Kerst en Nieuwjaar

De Sint wordt binnenkort gevierd. Bij deze gelegenheid, net zoals bij andere speciale gebeurtenissen, kan de werkgever geschenken in natura, in speciën of in de vorm van geschenkencheques aanbieden aan zijn werknemers.

Wat zijn nu de gevolgen op het vlak van RSZ en bedrijfsvoorheffing?

RSZ

In principe wordt deze toekenning als loon beschouwd waarop RSZ verschuldigd is. Het zijn immers voordelen die in geld waardeerbaar zijn en waarop de werknemer recht heeft ten laste van de werkgever omwille van zijn arbeidsbetrekking.

De geschenkencheques en/of geschenken in natura of in speciën kunnen niettemin toch vrij van RSZ zijn, wanneer een aantal voorwaarden zijn vervuld:

  • ze moeten worden toegekend ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar;
  • ze mogen per jaar en per werknemer maximum 35 euro bedragen. Deze 35 euro mag, maar moet niet, vermeerderd worden met 35 euro per jaar voor elk kind dat de werknemer ten laste heeft. Dit is het geval wanneer de werknemer effectief de gehele of gedeeltelijke lasten van dat kind draagt;

Voor de geschenkcheques geldt bovendien nog dat:

  • ze enkel mogen worden ingeruild bij ondernemingen die daarover vooraf een akkoord hebben gesloten met de uitgevers van die cheques;
  • ze een beperkte looptijd moeten hebben;
  • ze noch geheel, noch gedeeltelijk, in speciën mogen worden uitbetaald aan de begunstigde.

Het feit of deze voorwaarden gerespecteerd worden, moet beoordeeld worden op basis van het systeem dat de werkgever voor de toekenning hanteert en dus niet op basis van het bedrag dat aan iedere werknemer wordt toegekend. Indien een werkgever bijvoorbeeld aan al zijn werknemers een geschenk van 100 euro geeft, zullen al die geschenken beschouwd worden als zijnde loon, ook indien een aantal van de werknemers twee of meer kinderen ten laste heeft.

Wanneer de waarde van de geschenken of de geschenkencheques de grens van 35 euro overschrijdt, is RSZ verschuldigd op de totale waarde ervan en dus niet alleen op het bedrag van de overschrijding.

Bedrijfsvoorheffing

Voor de werknemer

Geschenken en geschenkencheques zijn in principe loon en daarom ook onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing, tenzij ze kunnen beschouwd worden als sociale voordelen.

Sociale voordelen zijn voordelen van geringe waarde die door de werkgever worden toegekend met een duidelijk sociaal oogmerk, m.a.w. met het doel de betrekkingen tussen de personeelsleden te verbeteren en hun banden met de onderneming te verstevigen. Voldoen de geschenken en geschenkencheques aan deze twee voorwaarden, dan is er geen BV verschuldigd op de toekenning ervan.

Onder geringe waarde verstaat de fiscus een bedrag van 50 euro (fiscale circulaire van 16 december 2002). Wanneer de waarde van het toegekende voordeel dit bedrag overschrijdt, zal het gehele voordeel belast worden als een loon, met de verschuldigdheid van bedrijfsvoorheffing tot gevolg.

Voor de werkgever

In principe zijn sociale voordelen bij de werkgever niet als beroepskost aftrekbaar. Een uitzondering hierop zijn geschenken in natura, in contanten of geschenkencheques wanneer tegelijk aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • alle personeelsleden moeten hetzelfde voordeel verwerven;
  • de werkgever kan maximum 35 euro per jaar per werknemer besteden naar aanleiding van Sinterklaas, een in een bepaald beroep gebruikelijk patroonsfeest, Kerstmis, Nieuwjaar of bij een jaarlijkse speciale gebeurtenis (bijvoorbeeld een verjaardag);
  • jaarlijks mag echter een bijkomend bedrag van 35 euro per kind ten laste toegekend worden ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest of een ander feest van dezelfde sociale aard (bijvoorbeeld Sint-Maarten of zelfs de verjaardag van het kind);
  • de betaalbons mogen alleen ingewisseld worden bij ondernemingen die vooraf een akkoord met de werkgever afgesloten. Ze mogen niet in contanten uitbetaald worden en moeten een beperkte looptijd hebben (1 jaar).

Enkel indien deze voorwaarden vervuld zijn, is het volledige bedrag van het geschenk of de geschenkencheque aftrekbaar.

Conclusie

Wilt u uw werknemers naar aanleiding van de komende feestelijkheden een extraatje geven? Dit kan op een voor beide partijen voordelig manier zolang u dit beperkt tot een geschenk of een geschenkencheque voor een maximale waarde van 35 euro, eventueel te verhogen met een bedrag van 35 euro per kind ten laste.