Publicaties

Fiscale incentives voor KMO’s

Hieronder wordt een overzicht gegeven van nieuwe fiscale incentives voor KMO’s.

Onder een KMO wordt verstaan, een vennootschap die meer dan één van de onderstaande criteria (te berekenen op geconsolideerde basis) overschrijdt:

  • een balanstotaal van 3.650.000 euro;
  • een omzet van 7.300.000 euro;
  • een gemiddeld personeelsbestand gedurende het jaar van 50.

Vennootschappen waarbij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt wordt steeds gecatalogeerd als een grote onderneming.

1. Bijzondere liquidatiereserve

Het regime van de liquidatiereserve laat toe dat een KMO de winst van het boekjaar bestemt als liquidatiereserve en hierover anticipatief 10% liquidatieheffing betaalt. Bij een latere liquidatie is dan geen belasting meer verschuldigd. Liquidatiereserves kunnen tijdens het leven van de vennootschap worden uitgekeerd als dividend. Gebeurt dit binnen de vijf jaar, dan is er extra 15% roerende voorheffing verschuldigd. Gebeurt dit na vijf jaar, dan moet er bijkomend 5% roerende voorheffing worden betaald.

Volgens de oorspronkelijke regeling van de liquidatiereserve kan dit maar voor winsten die voortkomen vanaf het boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015).

Dit regime wordt uitgebreid naar de winst na belasting van de boekjaren 2012 (aanslagjaar 2013) en 2013 (aanslagjaar 2014) door middel van het regime van de bijzondere liquidatiereserve.

Indien er voldoende belaste reserves aanwezig zijn in een KMO, kan de winst na belasting van de boekjaren 2012 en 2013 aan een bijzondere liquidatiereserve worden toegevoegd.

De betaling van de 10% bijzondere liquidatieheffing moet ten laatste op 30 november 2015 gebeuren voor de bijzondere liquidatiereserve die betrekking heeft op de winsten die verbonden zijn met boekjaar 2012 (aanslagjaar 2013) en ten laatste op 30 november 2016 voor de bijzondere liquidatiereserve die betrekking heeft op de winsten van het boekjaar 2013 (aanslagjaar 2014).

2. Investeringsaftrek op digitale investeringen

Om digitale investeringen aan te moedigen heeft de Regering beslist om de éénmalige investeringsaftrek uit te breiden tot investeringen die dienen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie en voor de integratie en de exploitatie van digitale betalings- en facturatiesystemen.

Deze investeringsaftrek betreft een fiscaal voordeel waarbij 13,5% van het geïnvesteerde bedrag in één maal wordt afgetrokken van de belastbare winst.

De maatregel treedt in werking vanaf aanslagjaar 2016.