Publicaties

Een bijkomende sociale bijdrage voor de aanvullende pensioenen: de Wijninckxbijdrage in het kort

De Wijninck bijdrage is een speciale sociale zekerheidsbijdrage van 1,50 % die vanaf 2012 moet betaald worden op verzekeringspremies voor pensioenen van de tweede pijler. Dit zal gebeuren in twee fasen met een overgangsregime dit jaar.

Voor de Employee Benefits overeenkomsten zal zij verschuldigd zijn door de werkgever indien de som van de premies (leven - overlijden) die tijdens een jaar werden gestort meer bedragen dan 30.000 EUR (de verzekeringstaks van 4,40 procent en en de bijdrage sociale zekerheid van 8,86 procent niet inbegrepen). Deze bijkomende sociale bijdrage van 1,50 procent moet betaald worden op het excedent.

Voor de overeenkomsten Individuele pensioenbelofte aan bedrijfsleiders van een vennootschap moet deze speciale bijdrage van 1,50 procent ook betaald worden op het gedeelte van de premie dat het bedrag van 30.000 EUR per jaar overschrijdt.

Het is aan de werkgevers (of vennootschappen) om erop toe te zien dat zij op tijd de nodige informatie ontvangen van hun pensioenverzekeraars teneinde, in voorkomend geval, deze speciale bijdrage tijdig aan te geven en te betalen. Het niet-naleven van deze termijnen zal in principe aanleiding geven tot geldelijke sancties.

In het geval van de zelfstandigen zou deze bijkomende sociale bijdrage moeten betaald worden aan het RSVZ uiterlijk 28 februari 2013 (bijkomend uitstel).