Publicaties

Educatief verlof - wat verandert er in het schooljaar 2012-2013?

Het educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privé-sector. Via dit stelsel kunnen deze personen algemene opleidingen of bepaalde specifieke beroepsopleidingen volgen, en dit met behoud van hun normale loon dat op het gewone tijdstip wordt uitbetaald.

Het stelsel van betaald educatief verlof wordt betaald door de werkgevers en overheidssubsidies. Door het grote succes ervan is het in de loop der jaren steeds duurder geworden, waardoor er enkele beperkingen gelden:

  • het maximum aantal opleidingsuren is beperkt en is afhankelijk van de gevolgde opleiding;
  • een werkgever heeft recht op een forfaitaire terugbetaling voor de uitbetaalde uren aan educatief verlof. Deze terugbetaling gebeurt door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het forfait verschilt naargelang het type van opleiding dat gevolgd wordt (algemene opleidingen, sectorale opleidingen, opleidingen voor sociale promotie, overige beroepsopleidingen);
  • werkgevers zijn verplicht om het normale loon te blijven betalen van een werknemer die een opleiding in het kader van educatief verlof volgt met een algemeen loonplafond.

Geïndexeerde grensbedragen

Loongrens

Een werkgever kan het loon van zijn werknemer, die educatief verlof opneemt, voor de dagen van het educatief verlof beperken tot een begrensd loon. Hij is hiertoe op geen enkel moment verplicht. De loongrens bedroeg het voorbije schooljaar 2011-2012 voor alle opleidingen bruto 2.653 euro. Vanaf 1 september 2012 wordt dit plafond opgetrokken tot 2.706 euro.

Bedrag terugbetaald per uur educatief verlof

De loonkost die een werkgever heeft voor werknemers met educatief verlof wordt (gedeeltelijk) terugbetaald door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, op voorwaarde dat de werkgever na afloop van het schooljaar een collectieve schuldvordering en een individuele steekkaart per werknemer aan de overheid overmaakt, binnen de verjaringstermijn van 1,5 jaar en vergezeld van alle noodzakelijke bewijsstukken. Het bedrag van deze tussenkomst, voor een aanvaard uur educatief verlof, wordt voor het schooljaar 2012-2013 vastgelegd op 21,65 euro, tegenover 21,23 euro voor het schooljaar 2011-2012.

RSZ werkgeversbijdragen betaald educatief verlof

De RSZ werkgeversbijdragen voor educatief verlof die een werkgever verschuldigd is voor iedere werknemer die aan deze bijdragen onderworpen is, bedraagt vanaf het 4e kwartaal 2012 0,05%, zoals dit al sinds het vierde kwartaal 2009 het geval is. Deze bijdrage blijft in ieder geval 0,05% tot en met het derde kwartaal 2013. Opgepast: deze nieuwe grensbedragen zijn gebaseerd op een advies van de NAR. Het is wachten op de publicatie van het KB in het Belgisch Staatsblad voor de officiële aanpassing van deze bedragen.

Uitbreiding uren educatief verlof

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is het recht op betaald educatief verlof uitgebreid tot 180 uur per jaar voor opleidingen die gericht zijn op knelpuntberoepen en het behalen van een eerste diploma hoger secundair onderwijs voor laaggeschoolden.

RVA-lijsten voor het schooljaar 2012-2013

Elk jaar maakt de RVA lijsten bekend met beroepen waarvoor er een tekort aan arbeidskrachten bestaat op onze arbeidsmarkt. Deze lijst geeft een overzicht van de opleidingen die zich richten op het uitoefenen van deze knelpuntberoepen. Enkel de hierin vermelde opleidingen komen in aanmerking voor het uitgebreide educatief verlof. De Nederlandstalige en Franstalige lijsten zijn terug te vinden op de website van de RVA via “Help” - “zoeken via definities” en dan de keuze “knelpuntberoep” of “profession en pénurie”. Deze lijsten gelden voor de studiecyclussen die starten in september of oktober 2012. De lijsten zijn verschillend, en geven een andere opsomming van knelpuntberoepen/studies. De taal waarin de werknemer de opleiding volgt, zal bepalen welke lijst van toepassing is.