Publicaties

De Winwinlening

 

Met de Winwinlening wil de Vlaamse Overheid particulieren stimuleren om geldmiddelen ter beschikking te stellen van startende ondernemingen. De belastingplichtige krijgt immers in de personenbelasting een belastingvermindering in functie van de hoegrootheid van de lening. Als de lening niet terugbetaald zou kunnen worden door de kredietnemer, dan recupereert de uitlener zijn verlies een stukje via zijn persoonlijke aangifte.

 

Belastingvermindering

Jaarlijks voordeel

De belastingvermindering wordt berekend op basis van de uitgeleende bedragen. De berekeningsgrondslag wordt gevormd door het gemiddelde te nemen van alle verstrekte kredieten op 1 januari en 31 december van het belastbaar tijdperk. De berekeningsgrondslag is evenwel beperkt tot 50.000 EUR per belastingplichtige.

De jaarlijkse belastingvermindering bedraagt 2,5% van de berekeningsgrondslag. Ze wordt toegestaan voor de hele duurtijd van de lening en begint met het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de lening is afgesloten.

 

Eenmalig voordeel

Bij faillissement, kennelijk onvermogen of vrijwillige of gedwongen vereffening van de kredietnemer tijdens de looptijd van de lening of binnen maximaal zes maanden na de looptijd, kan de kredietgever bovendien een eenmalig belastingvoordeel krijgen. Dit wanneer de kredietnemer zijn Winwinlening geheel of gedeeltelijk niet kan terugbetalen en als de kredietgever aan de personenbelasting is onderworpen, in het Vlaams Gewest woont en de Winwinlening opeisbaar heeft gesteld.

De berekeningsgrondslag van dit eenmalig voordeel wordt gevormd door het bedrag van de uitgeleende hoofdsom dat tijdens het belastbaar tijdperk definitief verloren is gegaan. De berekeningsgrondslag is hier ook beperkt tot 50.000 EUR.

De eenmalige belastingvermindering bedraagt 30% van de grondslag. Ze wordt toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin vaststaat dat de hoofdsom van de lening definitief verloren is. Overlijdt de kredietgever, dan is deze belastingvermindering overdraagbaar aan zijn rechtverkrijgenden.

Beide belastingverminderingen worden met de personenbelasting verrekend. Het overschot kan terugbetaald worden maar is niet overdraagbaar.

 

Voorwaarden

Voorwaarden te voldoen door de kredietnemer:

Om van dit nieuwe financieringsmechanisme te kunen genieten, dienen enkele voorwaarden voldaan te worden:

 • de kredietnemer moet een "kleine, middelgrote of micro-onderneming", meer bepaald ondernemingen:
  • met minder dan 250 werknemers;
  • waarvan ofwel de jaaromzet 50 miljoen EUR niet overschrijdt, ofwel het balanstotaal 43 miljoen EUR niet te boven gaat.
 • de kredietnemer kan zowel een zelfstandige of als een vennootschap zijn;
 • de kredietnemer mag maximaal drie volledige kalenderjaren bij de Kruispuntbank van ondernemingen zijn ingeschreven op het moment dat hij de lening aangaat;
 • de kredietnemer moet haar voornaamste exploitatiezetel in het Vlaams Gewest hebben.

Voorwaarden te voldoen door de kredietgever:

 • de kredietgever moet een natuurlijk persoon zijn die de lening buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten verstrekt;
 • hij mag geen werknemer zijn van de kredietnemer;
 • hij mag evenmin de partner (echtgenoot of wettelijk samenwonende) van de zelfstandige kredietnemer zijn noch de zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder (of zijn partner) van de KMO die een vennootschap is. Om te vermijden dat er carrousels van Winwinleningen worden opgezet, mag de kredietgever zelf geen kredietnemer zijn.

Voorwaarden met betrekking tot de lening:

 • het maximumbedrag van de lening (hoofdsom) is beperkt tot 50.000 EUR per kredietgever en per kredietnemer. Een minimumbedrag is er niet;
 • de lening is achtergesteld, zowel ten aanzien van de bestaande als de toekomstige schulden van de kredietnemer;
 • elke lening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De terugbetaling van de hoofdsom gebeurt in één keer op het einde van de looptijd. Tussentijdse aflossingen zijn dus niet mogelijk;
 • het geld van de Winwinlening mag uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden van de kredietnemer gebruikt worden.

Aandachtspunten

Terugbetaling

Elke lening heeft een vaste looptijd van acht jaar. De terugbetaling van de hoofdsom gebeurt dus in één keer op het einde van de looptijd. In bepaalde gevallen kan de kredietgever de lening wel vervroegd opeisbaar stellen. Dit kan bijvoorbeeld bij faillissement, kennelijk onvermogen of vereffening van de kredietnemer, bij stopzetting van de zelfstandige activiteit of bij een betalingsachterstand van de intresten van meer dan drie maanden.

Winwinleningregister

Alle geregistreerde Winwinleningen worden ingeschreven in het «Winwinleningregister», dat beheerd wordt door de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

Elke registratie in het Winwinleningregister bestaat uit een nummer, dat individueel wordt toegekend aan elke geregistreerde Winwinlening, en uit de identificatiegegevens van de geregistreerde winwinleningen, de kredietnemers en de kredietgevers, en de informatie die is opgenomen in de akte van kredietovereenkomst.

De personeelsleden van de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV zijn gemachtigd om het Winwinleningregister in te kijken en, op basis daarvan, verificaties en controles te doen. Bovendien heeft ook de federale Belastingadministratie het recht om het Winwinleningregister in te kijken.

Intresten

De intresten die de kredietnemer verschuldigd is, worden berekend door het bedrag dat in het kader van een Winwinlening is uitgeleend, te vermenigvuldigen met de vaste rentevoet die is vastgelegd in de akte. De intresten zijn betaalbaar op de jaarlijkse vervaldatum. De intrest mag niet hoger zijn dan de wettelijke rentevoet die van kracht is op het moment dat de lening wordt afgesloten en hij mag niet lager zijn dan de helft van die wettelijke rentevoet. Op dit moment bedraagt de wettelijke rentevoet 7%.

Inzake roerende voorheffing is er geen afwijking voorzien van de vigerende fiscale wetgeving. Bijgevolg moet de kredietnemer de (15 procent) roerende voorheffing inhouden, opnemen in een aangifte 273 en aan de bevoegde ontvanger van de directe belastingen storten binnen de 15 dagen na de toekenning of betaalbaarstelling van de verschuldigde intresten.

Achtergesteld karakter

De Winwinlening is zowel achtergesteld ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige verplichtingen en schulden van de kredietnemer. De kredietgever wordt geacht hiermee onvoorwaardelijk akkoord te gaan door zijn verzoek om de akte als Winwinlening te laten registreren. De achterstelling geldt enkel voor de hoofdsom en geldt niet voor de intresten. De kredietgever zal in de hypothese van samenloop vóór het einde van de duurtijd van de Winwinlening, gelijk behandeld worden met de andere achtergestelde schuldeisers, als die er zijn, en, zonder daartoe beperkt te zijn, met alle andere schuldeisers die met dezelfde kredietnemer een Winwinlening hebben gesloten. Dit ongeacht of dergelijke Winwinleningen vóór of na het sluiten van de Winwinlening tussen de kredietgever en de kredietnemer zijn ontstaan.

Formaliteiten

Om in aanmerking te komen voor een Winwinlening en voor een belastingvermindering in de personenbelasting, moeten de kredietnemer en de kredietgever bewijzen dat zij voldoen aan alle voorwaarden van het Winwinleningdecreet van 19 mei 2006 en het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006. Dit bewijs kan enkel worden geleverd als de Winwinlening vastgesteld is in een onderhandse of authentieke akte, die is opgesteld volgens een modelformulier. Het modelformulier bevat enkel de minimale gegevens en de volgorde waarin die opgenomen moeten worden. De kredietgever en de kredietnemer kunnen aan artikel 13 van het modelformulier aanvullende voorwaarden of bepalingen toevoegen, op voorwaarde dat die niet strijdig of onverenigbaar zijn met het Winwinleningdecreet en -besluit.

De akte wordt in drie exemplaren opgemaakt. Elke partij krijgt één exemplaar, de kredietgever moet het derde exemplaar binnen de maand nadat de Winwinlening gesloten is, bezorgen aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV voor registratie. Dit kan via een aangetekend schrijven, via de elektronische post of via een ander telecommunicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk voor de geadresseerde en waarop een elektronische handtekening is aangebracht.

Ter vervanging van het aangetekend schrijven, kan de kredietgever tevens de ondertekende originele akte : 

scannen in Adobe pdf-formaat en per e-mail bezorgen aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV op het e-mailadres winwinlening@pmvlaanderen.be; of per fax bezorgen aan de Participatiemaatschappij Vlaanderen NV op het nummer  02 229 52 61.

Participatiemaatschappij Vlaanderen NV gaat binnen een maand na de ontvangst van de akte na of aan alle voorwaarden van het Winwinleningdecreet en het -besluit voldaan is. Enkel als aan alle voorwaarden is voldaan, registreert ze de akte. Indien Participatiemaatschappij Vlaanderen NV twijfelt aan de verklaringen van de kredietgever of kredietnemer, dan heeft ze het recht om de registratie van de akte te weigeren.

Bij de registratie wordt er een nummer aan de Winwinlening toegekend. Ze wordt ook opgenomen in het Winwinleningregister. Binnen een week na de registratie bezorgt Participatiemaatschappij Vlaanderen NV de kredietgever een brief waarin het registratienummer vermeld staat dat aan de Winwinlening werd toegekend.

Wanneer Participatiemaatschappij Vlaanderen NV de akte niet registreert, stelt ze de kredietgever daarvan op de hoogte. Als de niet-registratie uitsluitend te wijten is aan een materiële vergissing of een louter formele fout die kan worden rechtgezet, krijgt de kredietgever de mogelijkheid om de vergissing of fout recht te zetten. Enkel de kredietgever wordt op de hoogte gesteld van de niet-registratie of registratie van de Winwinlening. Als de kredietnemer op de hoogte gesteld wil worden, moet hij daarvoor een afspraak maken met de kredietgever.

Wijzigingen aan de akte van de Winwinlening moeten binnen de maand meegedeeld worden aan Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

Om van de belastingvermindering te kunnen genieten, moet de kredietgever elk jaar bij zijn aangifte het bewijs leveren dat hij één of meer winwinleningen heeft uitstaan. De belastingvermindering wordt alleen verleend als de kredietgever het volgende bewijs levert:

 • bij zijn aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de Winwinlening is gesloten: een kopie van de geregistreerde Winwinlening en een kopie van de brief die hij ontvangen heeft van Participatiemaatschappij Vlaanderen NV bij de registratie van de Winwinlening;
 • in zijn aangifte in de personenbelasting voor ieder volgend belastbaar tijdperk waarvoor om de belastingvermindering verzocht wordt: een vermelding van het bedrag van alle uitgeleende bedragen op 1 januari en op 31 december van het betreffende belastbare tijdperk in de daartoe in het aangifteformulier opgenomen vakken

Wie dit bewijs niet levert of een niet-correct of onvolledig bewijs geeft, krijgt geen belastingvermindering voor het betrokken aanslagjaar. Het gederfde fiscale voordeel kan niet naar volgende aanslagjaren overgeheveld worden.

Het voordeel vervalt vanaf het aanslagjaar dat verbonden is met het belastbaar tijdperk waarin de kredietgever zijn Winwinlening vervroegd opeisbaar heeft gesteld of waarin de kredietgever is overleden.

Wetgevend kader

De wettelijke basis voor de Winwinlening is opgenomen in het Decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening (B.S. 30 juni 2006 en in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening (B.S. 17 augustus 2006).

Het Winwinleningbesluit van 20 juli 2006 trad in werking op 1 september 2006. Het Winwinleningdecreet van 19 mei 2006 treedt eveneens in werking op 1 september 2006.

Meer informatie is ook te vinden op de specifieke website http://www.winwinlening.be/.

Modellen

Om een model van leningovereenkomst te raadplegen, kik op Winwinlening.