Publicaties

De Vlaamse Regering verlaagt de schenkbelasting op onroerende goederen

De Vlaamse Regering heeft een akkoord bereikt omtrent de verlaging van de schenkbelasting op onroerende goederen. Daarmee voert ze uit wat ze in haar beleidsnota had vooropgesteld. Het één en het ander dient nog te worden uitgewerkt in wetteksten, doch de nieuwe regeling zou ten laatste op 1 juli 2015 in voege treden.

Toepassingsgebied

De Vlaamse schenkbelasting is van toepassing op:

  1. In België gelegen onroerende goederen in het geval de schenker in de vijf jaren die aan de schenking voorafgaan zijn fiscale woonplaats het langst in het Vlaamse Gewest heeft gevestigd;
  2. In het Vlaamse Gewest gelegen onroerende goederen in het geval de schenker een niet-rijksinwoner is.
Bijvoorbeeld:
Een inwoner uit Vlaanderen schenkt een onroerend goed dat gelegen is in de Ardennen (Waalse Gewest). Deze schenking is onderworpen aan de Vlaamse regelgeving.

 

Schenkbelasting

Het tarief wordt bepaald door de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde en de hoogte van het bedrag van de schenking. De schenkbelasting voor onroerende goederen is namelijk progressief opgebouwd.

In het oude systeem werd een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën van verwantschap:

  • Rechte lijn, gehuwden en samenwonenden (tarieven van 3% tot 30%);
  • Tussen broers en zussen (tarieven van 20% tot 65%);
  • Tussen ooms/tantes en neven/nichten (tarieven van 25% tot 70%);
  • Tussen alle andere personen (tarieven van 30% tot 80%).

In het nieuwe systeem is er slechts sprake van twee categorieën. De tarievenstructuur is verlaagd en vereenvoudigd.

Rechte lijn en tussen partners

Van toepassing in de rechte lijn, zoals (groot)ouders versus (klein)kinderen, en tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden die minstens één jaar samenwonen en een gemeenschappelijk huishouding voeren.

0 – 150.000 euro3 procent
150.000 – 250.000 euro9 procent
250.000 – 450.000 euro18 procent
Vanaf 450.000 euro27 procent

 

Niet-rechte lijn:

0 – 150.000 euro10 procent
150.000 – 250.000 euro20 procent
250.000 – 450.000 euro30 procent
Vanaf 450.000 euro40 procent

 

Kortingen op de schenkbelasting

Onder specifieke voorwaarden zal worden voorzien in een verlaging van de schenkbelasting in het geval de begiftigde de woning die hij geschonken heeft gekregen, energiezuinig renoveert of verhuurt.

Doch de concrete modaliteiten hiervoor moeten nog worden uitgewerkt. Zo is bijvoorbeeld het begrip ‘energiezuinig renoveren’ nog niet afgebakend. In ieder geval hoopt de Vlaamse Regering op die manier woningen energievriendelijker te maken en ook de private verhuurmarkt met kwaliteitsvolle huurwoningen te stimuleren.

Progressievoorbehoud

Het principe van het progressievoorbehoud blijft intakt.

Dit houdt in dat het bedrag dat heeft gediend als heffingsgrondslag voor schenkingen van onroerende goederen tussen dezelfde schenker en begiftigde in de periode van drie jaren vóór de nieuwe schenking, wordt gevoegd bij de belastbare grondslag van die nieuwe schenking.

Planningsmogelijkheden

Het vernieuwde systeem zal er voor zorgen dat er meer onroerende goederen zullen worden geschonken. De schenkbelasting zal in veel gevallen lager uitkomen dan de erfbelasting.

  • In de rechte lijn bedraagt de erfbelasting 27 procent vanaf de schijf van 250.000 euro. De schenkbelasting op onroerende goederen daarentegen bedraagt in de rechte lijn 27 procent vanaf de schijf van 500.000 euro.
  • Alle anderen erven van elkaar tegen een tarief van 65 procent boven een bedrag van 125.000 euro. De schenkbelasting daarentegen bedraagt in die gevallen 10 procent tot een bedrag van 150.000 euro.

Bijkomende info

Voor extra info met betrekking tot de schenking van onroerende goederen in het bijzonder of de planning van uw vermogen in het algemeen, kan je contact opnemen via filip.dergent@konsilanto.be.