Publicaties

De Limited gewikt, gewogen en opgelost

Op het Europese vasteland zijn verschillende spelers actief om een “goedkoop” alternatief aan te bieden voor een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. In België wordt bijvoorbeeld, in plaats van de klassieke bvba, een constructie aangeboden waarbij:

  • een commanditaire vennootschap wordt opgericht, en de vennoten van deze commanditaire vennootschap ‘Limited Companies” zijn (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk);
  • een "Limited Company" aangeboden wordt als hét alternatief voor de "dure" BVBA.

In navolging van de recente berichtgeving aangaande “spookbedrijven”, “gerechtelijke onderzoeken”  en “Limited Companies”,  lichten wij hieronder kort de problematiek van deze vennootschapsvorm toe.

Het gebruik van deze Limited voor activiteiten die enkel in België plaatsvinden, heeft meer nadelen dan voordelen.

Als nadelen kunnen genoemd worden:

  • Malafide connotatie verbonden aan deze rechtsvorm: deze vennootschapsvorm werd en wordt vaak in België misbruikt om fraude en oplichtingpraktijken op te zetten.
  • De opstartkosten van de Limited zijn doorgaans hoger dan voor de opstart van een bvba.
  • Duur in onderhoud. Voor de Limited dient in het Verenigd Koninkrijk aan verschillende (jaarlijkse) formaliteiten te worden voldaan. (geregistreerd adres, jaarrekening, …) Daarenboven dient in België eveneens aan de nodige boekhoudkundige verplichtingen te worden voldaan.
  • Indien de verplichtingen in het Verenigd Koninkrijk foutief worden opgevolgd, is het mogelijk dat de Limited van rechtswege ontbonden wordt. Bijgevolg kan u mogelijks het activa van de vennootschap verliezen en/of hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten van de vennootschap.

Vaak wordt er geargumenteerd in het voordeel van de Limited dat er geen startkapitaal dient te worden gestort.

In een klassieke (eenpersoons-)BVBA bedraagt het startkapitaal 6.200 EUR (12.400 EUR  in geval van een eenhoofdige BVBA). Vermits dit kapitaal tevens werkingsmiddelen voor uw onderneming zijn, kan dit beperkte bedrag bezwaarlijk als een nadeel worden ervaren.

Daarnaast merken wij eveneens op dat recent een wetsvoorstel werd goedgekeurd dat de oprichting van een Starters-BVBA mogelijk maakt. Deze Starters-BVBA kan opgericht worden met een kapitaal van 1,00 EUR, maar is onderworpen aan een reeks verplichtingen om de derde contracterende partij te beschermen. Voor een uitgebreide bespreking van deze Starters-BVBA verwijzen wij naar het betreffende artikel op onze website.

Indien u op zoek bent naar een geschikte oplossing voor of verdere behandeling van uw Limited Company, kunnen wij u hier steeds in bijstaan.