Publicaties

Buitenlandse bankrekeningen via het Centraal AanspreekPunt (CAP)

Sinds verschillende jaren geldt de verplichting om het bestaan van buitenlandse bankrekeningen te melden in de aangifte personenbelasting evenals het land/de landen waar die rekening(en) geopend is/zijn geweest.
Vanaf inkomstenjaar 2012 werd een bijkomende verplichting ingevoerd, namelijk dat deze buitenlandse bankrekeningen ook gemeld moeten worden aan een centraal aanspreekpunt (hierna CAP). 

Tot nog toe is deze aanmeldingsplicht bij het CAP dode letter gebleven, aangezien de Nationale Bank van België tot op heden niet uitgerust was om deze aanmeldingen te ontvangen.

Pas vanaf dit aanslagjaar zijn echter de modaliteiten omtrent deze melding vastgelegd bij K.B. en moet de melding aan het CAP gebeuren. Het doel van deze melding is dat de administratie het aanspreekpunt kan consulteren in een beperkt aantal gevallen, voornamelijk wanneer er aanwijzingen van fraude zijn. De melding is uitgebreider dan in de personenbelasting.

Concreet houdt deze meldingsplicht in dat u, uw echtgenoot of uw minderjarige kinderen, die houder van een buitenlandse bankrekening zijn/waren in de jaren 2011 tot en met 2014, deze rekening eerst (elektronisch of schriftelijk) dient te melden aan het CAP vooraleer uw aangifte personenbelasting over de inkomsten van het jaar 2014 mag worden ingediend.

Indien u bovendien in 2011, 2012 of 2013 reeds melding had gemaakt van het bestaan van buitenlandse bankrekeningen in de aangifte personenbelasting, dan zal u in de loop van de maand mei of juni de uitnodiging ontvangen van de FOD Financiën om deze rekeningen mede te delen aan het CAP.

De aanmelding bij het CAP betreft alle rekeningen (spaar-, zicht-, termijn-, effectenrekeningen, …) geopend bij een 'buitenlandse' financiële instelling. Een rekening geopend bij een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse financiële instelling is geen 'buitenlandse' rekening. Een rekening geopend bij een buitenlands bijkantoor van een Belgische instelling daarentegen is wel een buitenlandse rekening, en moet dus wel worden aangemeld.

De aanmelding moet de volgende gegevens bevatten:

  • de naam en "eerste officiële voornaam" van de belastingplichtige;
  • zijn rijksregisternummer (of "bij gebrek hiervan, zijn identificatienummer toegekend bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid");
  • het rekeningnummer (het IBAN-nummer, als het bestaat);
  • de benaming van de buitenlandse instelling, de BIC-Code, of "het volledig adres";
  • het land waar de rekening is geopend;
  • het oudste belastbaar tijdperk gedurende het welk de rekening bestond;
  • het laatste belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij deze van de ouders;
  • de datum van de eventuele afsluiting van de buitenlandse rekening.

Deze mededeling kan zowel gebeuren door de houder van de rekening als door een lasthebber. Indien u hierbij onze assistentie wenst, dan kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.