Publicaties

BTW op bedrijfsevenementen met publicitair doel voortaan volledig aftrekbaar?

Een jarenlange discussie die stilaan zijn einde nadert.... Een onderneming organiseert evenementen waarbij promotie wordt gemaakt voor haar producten of diensten. Is de BTW die wordt aangerekend op de facturen met organisatiekosten aftrekbaar of niet? Op basis van artikel 45, § 3, 4° van het BTW-Wetboek wordt de aangerekende BTW op ‘kosten van onthaal’ immers uitgesloten van enige aftrek. Of zijn dergelijke kosten eerder als ‘reclamekosten’ te beschouwen, waarop de BTW dan wel (en volledig) aftrekbaar is?

De fiscus was lnag, en nu nog steeds, van oordeel dat dergelijke kosten als ‘kosten van onthaal’ moesten worden beschouwd en de BTW derhalve niet aftrekbaar was. In een arrest van het Hof van Cassatie van 8 april 2005 werd de fiscus evenwel reeds teruggefloten. Het Hof kwam tot het besluit dat de uitsluiting van de aftrek van de BTW die ten aanzien van ‘kosten van onthaal’ geldt, niet speelt wanneer de kosten gemaakt worden in het kader van een evenement met publicitair doel. Dergelijke kosten dienden als ‘reclamekosten’ te worden aangemerkt volgens Cassatie, waarbij de BTW dus (in principe) volledig aftrekbaar was.

De BTW-administratie legde zich (deels) neer bij dit arrest en publiceerde daaromtrent een officiële beslissing (ET109632 dd. 24-07-2005). Indien de belastingplichtige kan aantonen dat het evenement de directe verkoop beogen of wordt georganiseerd in functie van publiciteit voor welbepaalde producten of diensten, dan aanvaardt de administratie deze kosten als ‘reclamekosten’.

Maar… Het gebeurt wel eens dat tijdens dergelijke evenementen een ‘hapje en een drankje’ wordt aangeboden aan de bezoekers. Op dit vlak toonde de fiscus zich evenwel een ‘slechte verliezer’. De fiscus haalde in haar beslissing immers aan dat het Hof van Cassatie in zijn arrest zich enkel had uitgesproken over de toepassing van artikel 45, § 3, 4° van het BTW-Wetboek (‘kosten van onthaal’) en niet over de toepassing van artikel 45, § 3, 3° van het BTW-Wetboek die het recht op BTW-aftrek uitsluit op kosten van logies, spijzen en dranken. Gevolg: de aangerekende BTW op kosten van spijzen en dranken, zelfs gemaakt in het kader van een publicitaire actie, bleef van de BTW-aftrek uitgesloten, zo hield de administratie ten stelligste vol. Bovendien was de administratie van mening dat de Cassatierechtspraak enkel zou gelden in de gevallen waarin een publicitair evenement gericht is op de ‘eindconsument’... (en dus niet in geval van business-to-business).

In een nieuw arrest van het Hof van Cassatie (11-03-2010), worden deze stellingen van de fiscus nu onderuit gehaald. Het Hof zegt nu uitdrukkelijk: “wanneer de betrokken activiteit hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft potentiële kopers in te lichten over het bestaan en de hoedanigheden van een product of dienst met de bedoeling de verkoop ervan te bevorderen, … , zij een reclame is waarvan de kosten niet voor aftrek uitgesloten zijn”.

Bovendien bevestigt het Hof dat ook de uitsluiting van de aftrek van BTW met betrekking tot horecakosten niet geldt wanneer die kosten gemaakt zijn naar aanleiding van een publicitair evenement. Het is nu even afwachten of de BTW-administratie in een nieuwe beslissing haar eerder in 2005 geformuleerde standpunt ‘officieel’ zal willen herzien en zich zal aansluiten bij deze recente Cassatierechtspraak.

Dit belet uiteraard niet dat ‘ongeduldige’ belastingplichtigen nu reeds naar de cassatierechtspraak kunnen handelen. Herzieningen van de (niet-afgetrokken) BTW met betrekking tot het verleden zijn mogelijk in zoverre de verjaringstermijnen daartoe niet verstreken zijn. Let wel op: er moet steeds aangetoond worden dat het evenement hoofdzakelijk en rechtstreeks een publicitair doel heeft. Het bijhouden van de nodige documentatie hiertoe is dus zeker aangewezen. Het betekent dus NIET dat de BTW op al uw bedrijfsfeestjes nu aftrekbaar wordt. Bovendien handelt de Cassatierechtspraak enkel op het vlak van de BTW. Inzake directe belastingen blijven (voorlopig?) de oude standpunten gelden.