Publicaties

Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten: een interessant aandachtspunt

Wat wordt bedoeld onder een octrooi?

Ondernemingen worden gestimuleerd te investeren in onderzoek en ontwikkeling om te innoveren naar de toekomst. Uit dergelijk onderzoek kan een uitvinding ontstaan waarvoor men een octrooi kan aanvragen. Het octrooi houdt het recht in om tijdelijk een bepaalde uitvinding op exclusieve wijze te exploiteren (of in licentie te geven) binnen een bepaald grondgebied (waarvoor dit octrooi aangevraagd is). Uitsluitend nieuwe uitvindingen zijn octrooieerbaar, de kennis hierrond mag niet publiek (binnen het relevante beroepsmilieu) bekend zijn. Een uitvinding dient bestemd te zijn voor industriƫle toepassing. Octrooien worden onder meer toegekend voor esthetische vormgevingen, recepten en ook voor softwaretoepassingen.

Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten

Een Belgische vennootschap heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om 80% van haar inkomsten uit octrooien in mindering te brengen van de winst van het belastbaar tijdperk.

Onder octrooien binnen deze wetgeving wordt bedoeld:

  • zelf ontwikkelde als via aankoop of via licentie verworven octrooien
  • zowel Belgische, Europese als internationale octrooien

Indien een octrooi in licentie gegeven is, en hiervoor inkomsten verkregen worden, spreekt men van werkelijke octrooi-inkomsten.

De tweede categorie, met de name de hypothetische octrooi-inkomsten, zijn de inkomsten uit octrooien die door de Belgische vennootschap worden aangewend bij de eigen productie (van geoctrooieerde producten). Als fictieve inkomsten hiervan wordt een marktconforme vergoeding weerhouden die aan de vennootschap zou verschuldigd zijn indien deze producten door een derde onderneming zouden worden geproduceerd op grond van een licentie verleend door de octrooihoudende vennootschap.