Publicaties

Auteursrechten en sociale bijdragen als zelfstandige

Een recente nota vanwege het RSVZ (nota nummer P.741/10/104 van 31 mei 2010) verduidelijkt diens standpunt inzake de onderworpenheid van auteursrechten aan sociale bijdragen in het stelsel van de zelfstandigen.

Principe is dat de RSVZ de fiscale kwalificatie van de auteursrechten als roerende inkomsten (tot een grensbedrag van 37.500 EUR - te indexeren - voor aanslagjaar 2011 is dit 51.920 EUR) aanvaardt.

Maar hieruit volgt niet dat een zelfstandige die enkel auteursrechten geniet van minder dan dit maximum, geen sociale bijdragen zou verschuldgd zijn.

Auteursrechten worden voor de eerste schijf van 51.920 EUR (van toepassing voor aanslagjaar 2011) belast (na forfaitaire kostenaftrek) als roerende inkomsten, en dus aan een bijzonder tarief van 15 procent.

Het surplus ondergaat zijn geƫigende fiscale behandeling:

  • taxatie als roerend inkomen (indien dit inkomen ten gronde een roerend karakter heeft)
  • taxatie als beroepsinkomen (indien dit inkomen voortvloeit uit een beroepswerkzaamheid)

Cumul met ander sociaal statuut

In de reglementering inzake het sociaal statuut der zelfstandigen staat een bepaling die genieters van auteursrechten uitdrukkelijk uitsluit uit de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen, en dus ook vrijstelt van het betalen van sociale bijdragen (artikel 5 van het K.B. nummer 38 houdende inrichting vna het sociaal statuut van de zelfstandigen).

Volgens deze bepaling zijn genieters van auteursrechten niet onderworpen indien zij een ander sociaal statuut genieten dat minstens gelijkwaardig is aan dat van de zelfstandigen. Zoals bijvoorbeeld werknemer, ambtenaar of gepensioneerde.

In deze situatie zijn geen sociale bijdragen verschuldigd, ook niet boven het grensbedrag.

Cumul met andere zelfstandige inkomsten

Wanneer de inkomsten uit de andere zelfstandige activiteit een volledige dekking garanderen in het sociaal stelsel der zelfstandigen (begrijp, wanneer bijdragen in hoofdberoep betaald worden), geldt de voormelde regeling van artikel 5 van het K.B. nummer 38 hier ook: de auteursrechten zullen niet meetellen om de hoogte van het inkomen te berekenen, dat onderworpen is aan sociale bijdragen.

Deze regeling geldt ongeacht of het inkomen uit auteursrechten al dan niet de grens van 51.920 EUR overschrijdt.

Wanneer de inkomsten uit auteursrechten deze grens wel overschrijden, ontstaat er een probleem. De fiscale administratie geeft het beroepsinkomen door aan de RSVZ. De belastingplichtige dient dan zelf aan de RSVZ een correctie door te geven zodat hij enkel sociale bijdragen betaalt op het beroepsinkomen exclusief het beroepsmatig gedeelte van de auteursrechten.

Geen ander sociaal statuut - enkel auteursrechten

Heeft de betrokkene geen andere sociaal statuut dat minstens gelijkwaardig is aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, dan kan hij als zelfstandige in hoofdberoep gekwalificeerd worden, en dient hij de minimumbijdragen te betalen.

Veriest hiervoor is dat de auteursrechten voortvloeien uit een beroepswerkzaamheid (waarbij betrokkene niet onderworpen is aan een arbeidsovereenkomst of statuut). Tot bewijs van tegendeel is men onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen indien men inkomsten verwerft die belastbaar zijn als winsten, baten of bezoldigingen als bedrijfsleider.

Indien het inkomen uit auteursrechten lager is dan het grensbedrag van 51.920 EUR, is het beroepsinkomen gelijk aan nul, en zijn er enkel de minimumbijdragen verschuldigd.

Indien het inkomen uit auteursrechten hoger is dan het grensbedrag van 51.920 EUR, is het aan de sociale bijdragen te onderworpen beroepsinkomen gelijk aan het surplus boven het grensbedrag, en zijn er op dit inkomen sociale bijdragen verschuldigd.

Inwerkingtreding

Vermits de fiscale regeling inzake auteursrechten eerst ingang vond met het inkomstenjaar 2008, en voor de sociale bijdragen gekeken wordt naar het referte-inkomen van 3 jaar terug, zal deze regeling eerst in werking treden vanaf het jaar 2011 (waarin de bijdragen berekend worden op basis van het inkomen van 2008).